Actie opening nieuw filiaal indien van toepassing

 

  • Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties
  • Deze actie is niet inwisselbaar voor geld
  • De prijzen van deze actie zijn niet overdraagbaar

 

Jaar actie donuts
1 box (6) Donuts per week, 52 weken per jaar, alleen afhaalbaar in de week vermeld op de voucher. Vooraf of achteraf niet inwisselbaar. Niet inwisselbaar voor geld of ander producten, niet overdraagbaar, legitimatiebewijs laten zien. Deze actie geldt alleen voor de eerste 100 bezoekers en bij aankoop van minimaal één doos donuts

Jaar actie koffie
1 Medium koffie naar keuze per week, 52 weken per jaar, alleen afhaalbaar in de week vermeld op voucher. Vooraf of achteraf niet inwisselbaar. Niet inwisselbaar voor geld of ander producten.

7 dagen 7 gratis koffie voucher
1 Medium koffie naar keuze per dag, 7 dagen na elkaar, alleen afhaalbaar op achtereenvolgende dagen na eerste stempel vermeld op voucher. Vooraf of achteraf niet inwisselbaar. Niet inwisselbaar voor geld of ander producten, alleen geldig op een middelmaat hot Drink, niet geldig voor soft drinks. Vouchers zijn verkrijgbaar vanaf 15 mei 2017 tot 30 september 2017.

 

+++++++++++++ ALGEMENE ACTIEVOORWAARDEN ++++++++++++++++

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle acties van Dunkin’ Donuts, hierna te noemen: “actie”, die worden georganiseerd door Dunkin’ Donuts.

Artikel: 1 Algemeen

1. Elk in Nederland woonachtig persoon is gerechtigd aan deze actie deel te nemen.

2. Indien je jonger bent dan 18 jaar, dien je toestemming te hebben van je wettelijke vertegenwoordiger om mee te kunnen doen aan de actie.

3. Medewerkers van Dunkin’ Donuts die betrokken zijn bij deze actie en door Dunkin’ Donuts ingeschakelde derde(n) zijn uitgesloten van deelname.

4. Er wordt slechts één prijs per persoon toegekend.

5. Deelname aan de actie is bij aankoop van minimaal één doos donuts.

6. De actie geldt alleen voor de eerste 100 bezoekers.

Artikel 2: Gegevens

1. Om mee te doen aan een actie kan gevraagd worden om bepaalde persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld je naam, e-mailadres en/of NAW-gegevens).

2. Je garandeert dat alle door jou verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.

3. De persoonsgegevens die je ons verstrekt kunnen door ons worden gebruikt, conform onze privacyverklaring.

Artikel 3: Hoe en wanneer kan je meedoen?

1. Je kan deelnemen via acties op www.dunkindonuts.nl

Artikel 4: Aanwijzing van de winnaars

1. Met de winnaars van een actie zal zo spoedig mogelijk contact worden opgenomen voor de uitreiking van de prijs indien van toepassing, tenzij duidelijk is dat de winnaars op andere wijze worden bekend gemaakt (bijvoorbeeld op een website).

2. Indien een prijs buiten de schuld van Dunkin’ Donuts niet binnen 3 maanden na einde van de actie is ontvangen door een winnaar, verliest deze winnaar zijn/haar rechten op de prijs en blijft de prijs eigendom van Dunkin’ Donuts.

3. Over de uitslag van de actie kan niet worden gecorrespondeerd.

Artikel 5: Prijzen

1. Alle prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar en zijn niet inwisselbaar voor geld.

Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van een prijs vervalt deze aan Dunkin’ Donuts.

Artikel 6: Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. Je erkent dat deelname aan de actie geheel voor eigen risico is.

2. Indien je voor deelname aan deze actie wordt gevraagd een inzending in te sturen, te uploaden, in te spreken of anderszins een bijdrage te leveren garandeer je dat deze inzending en/of bijdrage geen inbreuk maakt op enige (intellectuele eigendoms)rechten van derden en ook anderszins niet onrechtmatig is en vrijwaart Dunkin’ Donuts voor aanspraken van derden terzake.

3.Dunkin’ Donuts is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die op enige andere wijze verband houdt met de actie, waaronder mede begrepen – doch niet beperkt tot – :

o – de door haar, uitgekeerde prijzen;

o – het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de actie en/of het wijzigen van de prijzen;

o – het onrechtmatig gebruik van onze systemen door een derde.

Artikel 7: Auteursrechten en medewerking

1. Indien de deelnemers inzendingen insturen, uploaden, inspreken of anderszins een bijdrage aan de actie dienen te leveren, worden deze inzendingen/bijdragen eigendom van Dunkin’ Donuts. Dunkin’ Donuts behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht deze inzending/bijdrage te kuisen, in te korten, te wijzigen of te verwijderen, zonder dit (vooraf) aan je te melden.

2. Je verleent hierbij aan Dunkin’ Donuts het eeuwigdurende recht om jouw inzending/bijdrage, al dan niet in gewijzigde vorm, te gebruiken voor welk medium dan ook. Dunkin’ Donuts is hierbij niet verplicht om jouw naam te vermelden.

3. Indien je de winnaar van een prijs bent, geef je Dunkin’ Donuts hierbij toestemming om jouw naam en/of beeldmateriaal waarop je bent afgebeeld (van bijvoorbeeld de prijsuitreiking) te gebruiken voor welke uitingen dan ook die verband houden met deze actie.

Artikel 8: Rechten Dunkin’ Donuts

1. Dunkin’ Donuts behoudt zich het recht voor te allen tijde jouw deelname aan de actie te beëindigen indien je op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf aan je te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat Dunkin’ Donuts hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden of verantwoording hoeft af te leggen.

2. Dunkin’ Donuts behoudt zich tevens het recht voor om de actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de prijzen van de actie te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen.

3. Het is niet mogelijk voor Dunkin’ Donuts om vooraf alle inzendingen/bijdragen te screenen. Indien een derde zich beroept op de onrechtmatigheid van jouw inzending, behoudt Dunkin’ Donuts zich het recht voor om jouw naam en adres, indien zij deze ter beschikking heeft, aan deze derde door te geven.

Artikel 9: Contact

Als je vragen of opmerkingen hebt over de actie of over de website, neem dan contact met ons op:

1. Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door ons aangepast worden. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken.

2. Op deze actie zijn onze gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van toepassing.

3. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met de actie of de website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.