ACTIEVOORWAARDEN

1 jaar lang gratis donuts actie
1 box (6) Donuts per week, 52 weken per jaar, alleen af te halen in de week vermeld op de voucher en alleen in de winkel waar de prijs gewonnen is. Vooraf of achteraf niet inwisselbaar. Niet inwisselbaar voor geld of ander producten, niet overdraagbaar, legitimatiebewijs laten zien. Deze actie geldt alleen voor de eerste 100 bezoekers en bij aankoop van minimaal één doos donuts. Bezoekers dienen zich bij het personeel (of aanwezige bewaking) aan te melden en te registreren wanneer zij in de rij plaatsnemen. Bij registratie ontvang je een nummer, deze correspondeert met je plaats in de rij. Deze nummers zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Indien je bent aangemeld, maar je verlaat de wachtrij, vervalt je plaats in de rij.

1 jaar lang gratis koffie actie
1 Medium koffie naar keuze per week, 52 weken per jaar, alleen af te halen in de week vermeld op de voucher. Vooraf of achteraf niet inwisselbaar. Niet inwisselbaar voor geld of ander producten.

7 dagen gratis koffie voucher
1 Medium koffie naar keuze per dag, 7 dagen na elkaar, alleen afhaalbaar op achtereenvolgende dagen na eerste stempel vermeld op voucher. Vooraf of achteraf niet inwisselbaar. De voucher is niet inwisselbaar voor geld of ander producten en is alleen geldig op een medium hot drink (niet geldig voor soft drinks).

Loyalty kaart
Een volle loyalty kaart geeft recht op 1 gratis hot drink. Deze stempelkaart is niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen. Deze kaart mag niet gekopieerd of via internet verspreid worden. Verloren of gestolen stempelkaarten worden niet door Dunkin’ Donuts vervangen. Stempelkaart is niet inwisselbaar voor geld. Dunkin’ Donuts behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment deze actie te annuleren, in te trekken en/of te wijzigen

31 donuts + 31 drankjes
1 donut en 1 drankje (small) per dag. Dit hoeven geen aaneengesloten dagen te zijn. De kaart is 6 maanden geldig. De voucher is niet inwisselbaar voor geld of ander producten.

Gratis drankje
1 gratis drankje (small) bij aankoop van een donut. De voucher is 2 maanden geldig. De voucher is niet inwisselbaar voor geld of ander producten. De voucher kan niet ingewisseld worden bij de Dunkin’ Donuts pop-up store.

1 donut met een drankje
1 donut en 1 drankje (small). De kaart is 2 maanden geldig. De voucher is niet inwisselbaar voor geld of ander producten. De voucher kan niet ingewisseld worden bij de Dunkin’ Donuts pop-up store.

Dunkin’Box met 6 donuts
1 doos met 6 donuts. De kaart is 2 maanden geldig. De voucher is niet inwisselbaar voor geld of ander producten.

Dunkin’Box met 12 donuts
1 doos met 12 donuts. De kaart is 2 maanden geldig. De voucher is niet inwisselbaar voor geld of ander producten.

12 x 6 donuts
12 weken een doos met 6 donuts. De kaart is 1 jaar geldig. Vooraf of achteraf niet inwisselbaar. Niet inwisselbaar voor geld of ander producten.

12 x 12 donuts
12 weken een doos met 12 donuts. De kaart is 1 jaar geldig. Vooraf of achteraf niet inwisselbaar. Niet inwisselbaar voor geld of ander producten.

Dunkin’ waardebon
De waardebon is niet inwisselbaar voor geld. Geldig t/m zie datum op de waardebon.

 

 

bookmark

Algemene actievoorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle acties van Dunkin’, hierna te noemen: “actie”, die worden georganiseerd door Dunkin’.

Artikel: 1 Algemeen

1. Elk in Nederland woonachtig persoon is gerechtigd aan deze actie deel te nemen.

2. Indien je jonger bent dan 18 jaar, dien je toestemming te hebben van je wettelijke vertegenwoordiger om mee te kunnen doen aan de actie.

3. Medewerkers van Dunkin’ die betrokken zijn bij deze actie en door Dunkin’  ingeschakelde derde(n) zijn uitgesloten van deelname.

4. Er wordt slechts één prijs per persoon toegekend.

Artikel 2: Gegevens

1. Om mee te doen aan een actie kan gevraagd worden om bepaalde persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld je naam, e-mailadres en/of NAW-gegevens).

2. Je garandeert dat alle door jou verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.

3. De persoonsgegevens die je ons verstrekt kunnen door ons worden gebruikt, conform onze privacyverklaring.

Artikel 3: Hoe en wanneer kan je meedoen?

1. Je kan deelnemen via acties op www.dunkindonuts.nl

Artikel 4: Aanwijzing van de winnaars (Niet voor de kraskaarten actie)

1. Met de winnaars van een actie zal zo spoedig mogelijk contact worden opgenomen voor de uitreiking van de prijs indien van toepassing, tenzij duidelijk is dat de winnaars op andere wijze worden bekend gemaakt (bijvoorbeeld op een website).

2. Indien een prijs buiten de schuld van Dunkin’ niet binnen 3 maanden na einde van de actie is ontvangen door een winnaar, verliest deze winnaar zijn/haar rechten op de prijs en blijft de prijs eigendom van Dunkin’.

3. Over de uitslag van de actie kan niet worden gecorrespondeerd.

Artikel 5: Prijzen

1. Prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar.

2. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld, noch mogen de prijzen op marktplaats of vergelijkbare sites worden aangeboden.

3. Prijzen zijn niet geldig in combinatie met andere lopende acties.

Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van een prijs vervalt deze aan Dunkin’ Donuts.

Artikel 6: Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. Je erkent dat deelname aan de actie geheel voor eigen risico is.

2. Indien je voor deelname aan deze actie wordt gevraagd een inzending in te sturen, te uploaden, in te spreken of anderszins een bijdrage te leveren garandeer je dat deze inzending en/of bijdrage geen inbreuk maakt op enige (intellectuele eigendoms)rechten van derden en ook anderszins niet onrechtmatig is en vrijwaart Dunkin’ Donuts voor aanspraken van derden terzake.

3. Dunkin’ Donuts is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die op enige andere wijze verband houdt met de actie, waaronder mede begrepen – doch niet beperkt tot – :

o – de door haar, uitgekeerde prijzen;

o – het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de actie en/of het wijzigen van de prijzen;

o – het onrechtmatig gebruik van onze systemen door een derde.

Artikel 7: Auteursrechten en medewerking

1. Indien de deelnemers inzendingen insturen, uploaden, inspreken of anderszins een bijdrage aan de actie dienen te leveren, worden deze inzendingen/bijdragen eigendom van Dunkin’. Dunkin’ behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht deze inzending/bijdrage te kuisen, in te korten, te wijzigen of te verwijderen, zonder dit (vooraf) aan je te melden.

2. Je verleent hierbij aan Dunkin’ het eeuwigdurende recht om jouw inzending/bijdrage, al dan niet in gewijzigde vorm, te gebruiken voor welk medium dan ook. Dunkin’ is hierbij niet verplicht om jouw naam te vermelden.

3. Indien je de winnaar van een prijs bent, geef je Dunkin’ hierbij toestemming om jouw naam en/of beeldmateriaal waarop je bent afgebeeld (van bijvoorbeeld de prijsuitreiking) te gebruiken voor welke uitingen dan ook die verband houden met deze actie.

Artikel 8: Rechten Dunkin’

1. Dunkin’ behoudt zich het recht voor te allen tijde jouw deelname aan de actie te beëindigen indien je op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf aan je te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat Dunkin’ hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden of verantwoording hoeft af te leggen.

2. Dunkin’ behoudt zich tevens het recht voor om de actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de prijzen van de actie te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen.

3. Het is niet mogelijk voor Dunkin’ om vooraf alle inzendingen/bijdragen te screenen. Indien een derde zich beroept op de onrechtmatigheid van jouw inzending, behoudt Dunkin’ zich het recht voor om jouw naam en adres, indien zij deze ter beschikking heeft, aan deze derde door te geven.

Artikel 9: Contact

Als je vragen of opmerkingen hebt over de actie of over de website, neem dan contact met ons op:

1. Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door ons aangepast worden. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken.

2. Op deze actie zijn onze gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van toepassing.

3. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met de actie of de website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.

 

 

Menu